Política de Privacitat i
Protecció de Dades

  1. Objecte.
La finalitat de la Política de Privacitat de MF INTERNACIONAL és protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir al Web d’EVENIA INTERNACIONAL MF INTERNACIONAL informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat, en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.
  1. Dades personals per a gestió de reserves i facturació.
L’usuari consent expressament que les seves dades personals recollides per mitjà del present document han estat incorporades en el sistema de tractament de la companyia MF INTERNACIONAL S.L (la “Compañía”) amb la finalitat d’atendre la seva reserva i sol·licituds d’informació dels nostres serveis. En compliment amb la normativa vigent, LA COMPANYIA informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert (com a mínim de 6 anys en el cas de reserves). La Companyia procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, comprometent-se a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat (i.e., si s’escau, autoritats policials). Vostè consenteix de forma expressa al fet que les seves dades siguin tractades per la Companyia per donar compliment a les finalitats indicades anteriorment. Així mateix ens autoritza que puguem comunicar les seves dades a les companyies EVENIA HOTELS S.L., EVENIA TRAVEL SL, MF INTERNACIONAL SL i PUNT 3.000 S.L., així com a les companyies dels Hotels en els quals Ud. faci la seva reserva, als exclusius finalitats de gestionar la seva reserva i facturació, i a la companyia REVINATE,  INC, en cas que hagi facilitat el seu e-mail, per millorar la seva experiència com a client al nostre hotel, a través de l’enviament de qüestionaris de satisfacció.  El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte del present contracte. En cas contrari, li informem que Ud. pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit dirigint-se per escrit a Av. Príncep Benlloch, 43, 2n2a AD 500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, o a l’adreça de correu electrònic info@evenia.ad, aportant fotocòpia del DNI o document identificatiu corresponent, indicant una adreça exacta a efectes de notificacions i assenyalant concretament les dades sobre les quals exerceix el dret  en qüestió. Així mateix, podrà adreçar-se al DPO per escrit a info@evenia.ad). També podrà dirigir-se a l’ Autoritat de Control pertinent si ho estima convenient.
  1. Dades personals per a accions comercials i de promoció.
L’usuari que ha acceptat rebre el newsletter a la nostra web, consent expressament que les seves dades personals recollides per mitjà d’aquest document han estat incorporades en el sistema de tractament de la companyia MF INTERNACIONAL S.L. (la “Compañía”) amb la finalitat d’enviar-li publicitat i informacions comercials. En compliment amb la normativa vigent, LA COMPANYIA informa que les dades seran conservades mentre l’usuari no es desvia de baixa del newsletter. La finalitat d’aquest tractament és prestar-li un òptim servei com a client i comunicacions comercials per correu electrònic, canal mòbil, o telemàrqueting, dels productes i serveis d’EVENIA INTERNACIONAL, sobre serveis que s’oferten a través de la pàgina web d’EVENIA INTERNACIONAL, que consideri que poden resultar interessants per a l’usuari, per ser de la mateixa naturalesa als contractats. Així mateix, l’usuari accepta que les dades siguin cedites a empreses del Grup EVENIA segons la normativa del RGPD, per a l’enviament de comunicacions comercials de (i) els productes i serveis d’EVENIA HOTELS, EVENIA INTERNACIONAL SL, EVENIA TRAVEL SL i de les empreses del Grup EVENIA (ubicades a Espanya, països de la Unió Europea, i,  a l’estranger, en el supòsit que l’Usuari sol·liciti el servei i ho autoritzi en acceptar les condicions de reserva), de la mateixa naturalesa als contractats; així com (ii) de productes i serveis de tercers (ubicats a Espanya, països de la Unió Europea, i a l’estranger, en cas que l’Usuari ho autoritzi en acceptar les condicions de reserva), de la mateixa naturalesa als contractats. EVENIA INTERNACIONAL no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels usuaris, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari. En el moment en què el client realitza la reserva de qualsevol servei des de la Web, l’usuari dona el seu consentiment perquè EVENIA INTERNACIONAL pugui transmetre, si s’escau, als col·laboradors (identificats oportunament) necessaris per a l’efectiva prestació del servei contractat, les dades de caràcter personal que siguin estrictament necessàries per a la realització del referit servei. L’ autorització de l’ usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals, podrà ser revocada, sense efectes retroactius en els termes establerts en la normativa aplicable. Aquesta revocació implicarà la cancel·lació dels serveis oferts a la Web. EVENIA INTERNACIONAL garanteix l’ adopció de mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’ aquestes dades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’ estat de la tecnologia d’ acord amb el que preveu la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, EVENIA INTERNACIONAL utilitza La Plataforma MailChimp per a la gestió de les seves comunicacions comercials, aquesta plataforma Està adherida alPrivacyShield Suïssa-EUA, (amb la qual cosa compta amb les garanties suficients en matèria de tractament de dades personals).
  1. CESSIONS DE DADES INTERNACIONALS.
Els servidors de dades d’EVENIA INTERNACIONAL estan ubicats al Principat d’Andorra, país amb nivell adequat de protecció d’acord a la Decisió 2010/ 625/UE de la comissió. L’usuari consent expressament que les seves dades personals siguin emmagatzemades en aquest país així com qualsevol transferència de dades entre aquest país i un altre país de la UE, sempre que es compleixin els requisits marcats al RGPD. En el cas que les cessions a empreses del grup EVENIA indicades en els punts 2 i 3 es produeixin a empreses de fora de la UE, EVENIA INTERNACIONAL subscriu les clàusules contractuals tipus, en base a la Decisió 2010/87/UE de la Comissió, de 5 de febrer de 2010, relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers països,  de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell. En cas particular de cessió a empreses del grup EVENIA amb seu a Andorra, la cessió es basa en la decisió de ser un País amb nivell adequat de protecció en base a Decisió 2010/625/UE de la Comissió, de 19 d’octubre 2010.
  1. Claus d’accés de l’usuari.
En registrar-se a la Web, l’usuari escollirà un nom d’usuari, i se li enviarà la contrasenya privada i confidencial per e-mail al compte d’e-mail que faciliti a aquests efectes que posteriorment podrà modificar en l’apartat “MI CUENTA”. Les claus d’accés, login, password són personals i intransferibles. L’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i lícit, i no les posarà a disposició de tercers. EVENIA INTERNACIONAL no es fa responsable del mal ús del codi d’ usuari i contrasenya d’ accés que dugui a terme com a usuari. L’usuari haurà de comunicar immediatament a EVENIA INTERNACIONAL (a la direcció info@evenia.ad), la pèrdua, sostracció, robatori o qualsevol incidència que impliqui risc d’accés per part de tercers de les referides claus, assumint la responsabilitat pel mal ús, ús indegut o fraudulent de les mateixes, i de les conseqüències que poguessin derivar-se d’això. EVENIA INTERNACIONAL queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat en què es pugui incórrer pels danys i perjudicis causats a l’ usuari, EVENIA INTERNACIONAL, o tercers, com a conseqüència de l’ esmentat ús indegut, o per qualsevol ús contravenint el que disposa la present Política de Privacitat i Protecció de Dades. En tot cas, l’usuari podrà utilitzar el procediment habilitat en l’apartat “MI CUENTA” de la Web per modificar les referides claus. 6.Enllaços Tret que EVENIA INTERNACIONAL així ho hagués autoritzat de forma prèvia i per escrit, no es podrà inserir un link, hyperlink, framing o vincle similar a la Web. En tot cas, MF INTERNACIONAL no exerceix cap control sobre els mateixos, ni respon de la informació a la qual s’ accedeixi o l’ ús que es faci per part de l’ usuari o de tercers.
  1. Blogs/Fòrums.
L’usuari podrà accedir a blogs o fòrums creats per EVENIA INTERNACIONAL a la seva Web. Els comentaris de l’usuari són de la seva exclusiva responsabilitat i en cas que violen les regles mínimes de respecte a tercers, als bons costums, la moral o la llei, aquests comentaris podran ser esborrats per l’editor del blog sense que calgui que hi hagi consentiment previ de l’usuari. L’usuari es responsabilitza de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la Web o a tercers per la informació que publiqui al blog/fòrum.
  1. Modificació.
EVENIA INTERNACIONAL es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat i Protecció de Dades amb l’objecte d’adaptar-lo, a manera indicativa però no limitatiu, a les novetats legislatives o jurisprudencials, o d’interpretació de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades o els organismes oficials competents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques,  amb efectes des de la data de publicació de l’ esmentada modificació a la Web.